Vedtægter for foreningen Iværksætter Lolland

Senest opdateret 28. juni 2020

Vedtægter for foreningen ”IVÆRKSÆTTER LOLLAND”

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er: ”IVÆRKSÆTTER LOLLAND”.

§ 1.2 IVÆRKSÆTTER LOLLANDs hjemsted er Lolland kommune

§ 1.3 IVÆRKSÆTTER LOLLAND er en non-profit organisation

§2. Foreningens formål

IVÆRKSÆTTER LOLLANDs formål er at styrke iværksætterkulturen på og omkring Lolland samt skabe synergier mellem lokalt engagerede aktører på tværs af geografi og generationer.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 IVÆRKSÆTTER LOLLAND er åben for alle uanset alder, religion, køn eller seksuel orientering, der kan tilslutte sig formålet, og har betalt kontingent godkendt af generalforsamlingen.

§ 3.2 Medlemmer bistår bestyrelsen i foreningens daglige virke

§ 3.3 Medlemmer kan deltage, men ikke stemme ved bestyrelsesmøder

§ 3.4 Medlemskab giver stemmeret ved generalforsamlingen. Medlemmer kan være fysiske personer, juridiske personer samt andre foreninger og virksomheder.

§ 3.5 Hvis et medlem overtræder IVÆRKSÆTTER LOLLANDs vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

Medlemmet kan anke eksklusionen til behandling på førstkommende generalforsamling. For at bevare sit medlemskab skal medlemmet have 2/3 af stemmerne.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via digital kommunikation. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent

  1. Valg af referent

  2. Årsberetning samt godkendelse heraf

  3. Fremlæggelse af regnskab og budget. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

  4. Valg til bestyrelse

  5. Valg af revisor eller godkendelse af regnskab

  6. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning som kræver henholdsvis mindst 2/3 stemmeflertal.

§ 4.5 Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Ethvert medlem kan overdrage sin stemmeret til bestyrelsen eller et andet medlem mod forevisning af fuldmagt.

§ 4.6 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, altid ulige antal.

§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert andet år efter følgende model: I ulige år er formand, kasserer, et bestyrelsesmedlem på valg, og i lige år er næstformand, og eventuelle resterende bestyrelsesmedlemmer på valg. Der vælges en suppleant hvert år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 5.6 Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være under 35 år gamle, når bestyrelsen konstitueres på generalforsamlingen.

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og et øvrigt bestyrelsesmedlem i forening.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer samt projektledere kan råde over kreditkort og netbank

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.4 Ved beløb under 5.000 kr. kan kassereren alene underskrive. Ved højere beløb underskriver formand med et medlem af foreningen.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 7.2 Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent

§ 7.3 Såfremt et medlem ikke betaler det fastsatte kontingent fratages dennes medlemskab

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 8.2 Fremsættelse af forslag til ændring af vedtægter skal ske mindst en uge forud for generalforsamling

§ 9. Regnskab og økonomi

§ 9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.2 Det reviderede regnskab med det kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

§ 9.4 Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen

§ 9.4 IVÆRKSÆTTER LOLLAND hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Opløsning

§ 10.1 Opløsning af IVÆRKSÆTTER LOLLAND kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings afgivne stemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, der ligger indenfor rammerne af IVÆRKSÆTTER LOLLANDs formål

§ 11. Ikrafttræden mv.

§ 11.1 Vedtægterne træder i kraft 28. Juni 2020